Nákupní košíkváš košík je prázdný!

Přihlášení

[registrovat se]

[zapomenuté heslo]

Obchodní podmínky

Poskytovatelem digitální služby "mp3shopak.cz" ("služba") je společnost Krakonošovo s.r.o.. se sídlem Letohradská 649/32, Praha 7, IČ: 25786580, DIČ: CZ25786580, která je plátcem DPH. (Krakonošovo s.r.o. je dále označováno jako "poskytovatel" nebo zájmenem "my".)

Tyto všeobecné obchodní podmínky ("podmínky") upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Vámi jako uživatelem a poskytovatelem. Předtím, než začnete službu využívat, přečtěte si tyto podmínky pozorně; kliknutím na registraci vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami, které se tím stávají pro Vás právně závaznými.

1. ZMĚNY PODMÍNEK

Tyto podmínky mohou být poskytovatelem měněny. Aktuální verzi podmínek k vytištění naleznete na adrese http://www.mp3shopak.cz/shop/obchodni-podminky
Seznamujte se, prosím, před každým užitím služby s aktuálním zněním podmínek. Datum počátku účinnosti stávající verze podmínek je uvedeno v záhlaví této stránky. V případě, že s aktuální verzí podmínek nesouhlasíte, službu nevyužívejte.

2. POPIS SLUŽBY

V rámci služby nabízí poskytovatel uživatelům prostřednictvím webového rozhraní službu downloadingu, tj. možnost stáhnout si uživatelem vybraný (on demand) digitální obsah umístěný poskytovatelem na portálu služby a pořídit si jeho přechodnou a/nebo trvalou rozmnoženinu.

3. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Digitální obsah zpřístupňovaný uživatelům prostřednictvím služby ("Obsah") představuje obvykle zvukový nebo zvukově obrazový nebo obrazový záznam hudebního nebo audiovizuálního díla/děl (včetně doprovodných materiálů) a jiných předmětů chráněných právy podle autorského zákona a jiných zákonů na ochranu duševního vlastnictví.

Poskytovatel má oprávnění k poskytování Obsahu v rámci služby na základě smluvních vztahů s nositeli práv a kolektivními správci.

Uživatel je oprávněn při využití služby užít zpřístupněný Obsah výhradně pro svoji vlastní osobní potřebu. Uživatel není oprávněn Obsah ani jeho část kopírovat v jakékoli formě nad rámec své osobní potřeby a není oprávněn zpřístupňovat ho dalším osobám. Uživatel není oprávněn využívat Obsah ani jeho část k získání jakéhokoli hospodářského prospěchu ani k podnikání.

Uživatel není oprávněn Obsah ani jeho část jakkoli měnit a upravovat (včetně konverze do jiného datového formátu) ani ho využít k vytvoření jiného výtvoru, s výjimkou případů, kdy se jedná o úpravu technického charakteru nezbytnou k užití Obsahu pro osobní potřebu v souladu s těmito podmínkami.

Zapsané a nezapsané ochranné známky, obchodní firmy a jiná označení uvedená při poskytování služby a Obsahu a/nebo tvořící součást Obsahu jsou majetkem poskytovatele nebo jeho smluvních partnerů a nesmí být jakkoli dále reprodukovány ani napodobovány.

Uživatel se zavazuje, že se nebude pokoušet odstranit, změnit nebo obejít technické prostředky ochrany Obsahu nebo informace o identifikaci práv k Obsahu.

Uživatel se zavazuje, že se nebude pokoušet získat přístup k Obsahu jinak než v souladu s těmito podmínkami.

Uživatel bere na vědomí, že jakékoli jednání porušující shora uvedené zákazy je porušením práv na ochranu duševního vlastnictví s možností postihu podle zákona. Rovněž tak je to důvodem k ukončení přístupu ke službě ze strany poskytovatele.

4. VĚKOVÉ OMEZENÍ

Uživatelé mladší 18 let by měli mít k využívání služby souhlas svých zákonných zástupců.

5. REGISTRACE A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Před využitím služby musí proběhnout registrace uživatele. Při registraci je uživatel povinen zadat pravdivě a úplně všechny údaje, včetně údajů nepovinných, pokud se rozhodne je zadat. Provedením registrace je zřízen tzv. uživatelský účet. V případě změny kteréhokoli ze zadaných údajů se uživatel zavazuje tuto změnu neprodleně zadat do svého uživatelského účtu. Shora uvedené platí obdobně při provádění platby za využití služby. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen e-mailovou adresou a heslem. Uživatel je povinen zachovat mlčenlivost a chránit před vyzrazením tyto údaje umožňující přístup k jeho uživatelskému účtu a nesmí umožnit využití jeho uživatelského účtu jinou osobou. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za následky spojené s porušením této povinnosti.

Uživatel má právo svůj uživatelský účet kdykoli zrušit. Poskytovatel má právo zrušit uživatelský účet uživatele v případě, že uživatel poruší podmínky poskytování služby nebo pokud nevyužije službu po dobu delší než 12 měsíců.

Registrací vyslovuje uživatel svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů zadaných při registraci a při provádění platby (včetně předplatného), zejména s jejich vedením v databázi registrovaných uživatelů a jejich užitím pro účely nabídky nebo poskytování služby a v této souvislosti včetně jejich využití:

a. při placení platební systémem "GP webpay" provozovaném společností Global Paymants Europe, s.r.o. V Olšinách 80/626 Praha 10 IČO 27088936,
b. k zasílání obchodních sdělení, zejména informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem společnosti Krakonošovo s.r.o. (pouze však u uživatelů, kteří si pořídí obsah poskytnutý těmito společnostmi),
c. k zasílání obchodních sdělení, zejména informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele.

Poskytovatel se zavazuje využívat tyto osobní údaje výlučně k uvedeným účelům a zaručuje jejich ochranu před zpřístupněním třetím osobám s výjimkou osob uvedených pod písm. a) až c) výše, kterým můžou být údaje poskytnuty. Osobní údaje uživatele budou vedeny v databázi uživatelů po dobu, pokud bude veden jeho uživatelský účet, a dále po dobu nezbytnou k realizaci práv a závazků ze smluvního vztahu o poskytnutí služby a zákonných povinností. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel využívá ke zpracování osobních údajů třetí subjekt.

6. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY A TECHNICKÉ PODMÍNKY SLUŽBY

K uzavření smlouvy o poskytnutí konkrétní služby ve vztahu k vybranému Obsahu (dále "smlouva o poskytnutí služby") dojde po registraci uživatele okamžikem odeslání objednávky vybraného Obsahu, ke kterému dojde kliknutím na potvrzovací tlačítko v rámci platební brány. Před odesláním objednávky má uživatel možnost zkontrolovat správnost údajů zadaných v objednávce a tyto případně opravit nebo upravit. Doručení objednávky bude uživateli neprodleně potvrzeno automaticky ze serveru služby. Uzavřená smlouva o poskytnutí služby je archivována poskytovatelem a není přístupná.

Po provedení úhrady ceny (připsání úhrady na účet poskytovatele) za službu umožní poskytovatel uživateli stažení Obsahu. V případě poskytnuté služby downloadingu má uživatel nárok na opakované stažení obsahu, a to zejména pro případ, že došlo ke zničení nebo poškození jím původně pořízené kopie, poskytovatel si však vyhrazuje právo stanovit limit na počet opakovaného stažení obsahu.

Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn odmítnout poskytnutí služby osobě, která v minulosti porušila podmínky poskytování služby nebo která v minulosti porušila práva duševního vlastnictví nebo existuje takové důvodné podezření. K tomu účelu je poskytovatel oprávněn zrušit nebo dočasně zablokovat uživatelský účet.

Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytnutí služby, při placení ceny za služby a při poskytování služby. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb a využíváním služeb si hradí uživatel sám.

K využití služby je nezbytné následující hardwarové a softwarové vybavení na straně uživatele: běžný osobní počítač s operačním systémem Microsoft Windows (verze XP a novější), operačním systémem Linux nebo Mac OS X, případně jiná kompatibilní zařízení.

Uživatel si je vědom toho, že poskytovatel nezajišťuje technické a softwarové vybavení na straně uživatele včetně připojení k internetu a že všechny náklady s tím spojené nese uživatel sám. Uživatel bere na vědomí, že kvalita služby (zejména rychlost a kvalita stahování) mohou do značné míry záviset na technickém vybavení uživatele a způsobu připojení uživatele k internetu.

7. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Služba je poskytována úplatně. Cena služby se udává včetně DPH. Poskytovatel může cenu služby měnit; pro uživatele je závazná cena uvedená poskytovatelem v okamžiku odeslání objednávky.

Cena služby je splatná před zpřístupněním objednaného Obsahu uživateli, a to do 3 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí služby.

Uživatel může zaplatit cenu služby jedním z následujících způsobů: prostřednictvím standardního bezhotovostního bankovního převodu na účet poskytovatele (formou předplatného nebo přímou platbou), využitím on-line platebních metod: MojePlatba Komerční banky, a. s., dále platbou pomocí platebních karet Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro poskytovaná Komerční bankou a. s., nebo poštovní poukázkou nebo vkladem na účet poskytovatele, to vše prostřednictvím platebního systému "GP webpay" provozovaného společností Global Payments Europe s.r.o. se sídlem v Olšinách 80/626, Praha 10 IČ 27088936.

Poskytovatel se zavazuje vystavit uživateli daňový doklad na zaplacenou cenu služby nebo úhradu předplatného, a to na základě žádosti uživatele. Uživatel souhlasí se zasíláním daňových dokladů elektronickou cestou, je-li zachována věrohodnost původu a neporušitelnost jeho obsahu (tj. obvykle ve formátu .pdf).

8. NABÍDKA SLUŽBY A DOSTUPNOST

Poskytovatel rozhoduje o tom, který Obsah bude v rámci nabídky služby nabízen a jaká bude cena služby. Uživatel nemá žádný nárok vyplývající ze zúžení nabízeného Obsahu nebo změny cen za poskytnutí služby. Zejména uživatel bere na vědomí možnou dočasnou nedostupnost některého Obsahu nebo celé služby z důvodu nutné údržby nebo dodržení pokynů nositelů práv. Poskytovatel má kdykoli právo rozhodnout o ukončení provozování služby.

Je prioritním zájmem poskytovatele udržovat plnou funkčnost webových stránek, na nichž je služba provozována, zdokonalovat a rozšiřovat jejich funkce a vytvářet uživatelsky příznivé prostředí. Poskytovatel však nenese odpovědnost za vady uživatelem objednané služby vzniklé v důsledku zásahu jiné osoby do webových stránek služby nebo uživatelského účtu nebo v důsledku užití služby nebo uživatelského účtu v rozporu s těmito podmínkami a jejich určením, a v případě poruch funkčnosti datové sítě uživatele, veřejné datové sítě, hardwarového nebo softwarového vybavení uživatele, ani za nepřímé škody tím způsobené jako je ztráta dat uživatele apod.

Helpdesk pro uživatele a podmínky jejího fungování jsou dostupné na adrese: http://www.mp3shopak.cz/shop/kontakt

9. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamace poskytnutých služeb, zejména neposkytnutí Obsahu v souladu s objednávkou, prodlení s poskytnutím Obsahu, vady Obsahu bránící jeho užití uživatelem apod. je třeba uplatnit u poskytovatele bez prodlení, a to písemně na adrese sídla poskytovatele nebo emailem na kontaktní adrese info@shopak.cz

Poskytovatel se zavazuje reklamaci vyřídit do 30 dnů od obdržení reklamace. Nevznese-li při uplatnění reklamace uživatel jiný nárok, zavazuje se poskytovatel uznané vady řešit poskytnutím nezávadného Obsahu v souladu s objednávkou uživatele. Není-li to možné nebo požádá-li o to uživatel při uplatnění reklamace, vrátí mu poskytovatel v případě oprávněné reklamace již uhrazenou cenu za poskytnutí služby

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Uživatel má právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí služby pouze do okamžiku, než od poskytovatele obdrží přístupový kód k Obsahu. Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí služby, pokud uživatel neuhradí cenu služby nejpozději do 30-ti dnů od obdržení objednávky poskytovatelem. Dále jsou smluvní strany oprávněny od smlouvy o poskytnutí služby odstoupit v jiných zákonem stanovených případech. Odstoupení je účinné doručením druhé smluvní straně a smlouva o poskytnutí služby se jím ruší od počátku. Smlouvu o poskytnutí služby lze kromě odstoupení zrušit dohodou obou stran. V případě zrušení smlouvy o poskytnutí služby je uživatel povinen zničit veškeré kopie Obsahu pořízené podle smlouvy a poskytovatel je povinen vrátit uživateli již zaplacenou cenu.

Tyto podmínky a všechny smlouvy o poskytnutí služby podle nich uzavřené se řídí českým právním řádem (s výjimkou kolizních norem), zejména občanským zákoníkem. To platí i pro smluvní vztahy s cizím prvkem. Pro spory vzniklé v souvislosti se smlouvou o poskytnutí služby se sjednává výlučná pravomoc českých soudů.

Pro smlouvu o poskytnutí služby je rozhodné to znění obchodních podmínek, které je účinné v době jejího uzavření podle čl. 6. Uživatel není při využívání služby vázán žádnými kodexy chování